Rinkimų dokumentai

Balsavimo Rezultatai

VLB Tarybos Rinkimų komisija praneša, kad pagal 2020 m. sausio 25 d. balsų skaičiavimo duomenis kandidatai į VLB Tarybą gavo sekantį balsų skaičių

Balsavimo rezultatai

Pirmieji 15 (penkiolika) iš šio sąrašo yra išrinkti į VLB Tarybą, kiti (nuo 16 eilės numerio) lieka kandidatais.

Per 5 (penkias) dienas po balsavimo davinių paskelbimo, kiekvienas rinkėjas gali paduoti Rinkimų komisijai skundą dėl Rinkimų komisijos veiksmų suvedant balsavimo davinius ir dėl išrinktų VLB Tarybos narių sąrašo bei kandidatų eilės. (RN VII Balsavimo davinių nustatymas , p. 30).

VLB Tarybos Rinkimų komisija dėkoja visiems VLB nariams, dalyvavusiems rinkimuose.

Pastaba: D. Šulcui atsiėmus savo 13.01.2020 skundą dėl VLB valdybos 15.12.2019 sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš VLB narių, jis yra išbrauktas iš kandidatų į VLB Tarybą sąrašo.


Marija Schäfer

pirmininkė

Raimunda Jankūnienė

vicepirmininkė

Renata Lipsche

sekretorė

Naujienos

VLB Tarybos Rinkimų komisija informuoja, kad balsų skaičiavimas vyks 2020 m. sausio 25 d. VLB Būstinėje ( Lorscher Str.1, 68623 Lampertheim/Hüttenfeld), konferencijų salėje nuo 12 val.

Kiekvienas pilnateisis VLB narys turi teisę stebėti balsų skaičiavimo eigą (RN Balsavimo davinių nustatymas VII 5).

VLB Tarybos Rinkimų komisija informuoja, kad 2019 m. gruodžio 30 d. balsavimo lapai buvo išsiųsti visiems rinkėjams. Negavus balsavimo lapo iki 2020 m. sausio 4 d. , rinkėjas apie tai dviejų dienų bėgyje praneša Rinkimų komisijai, kuri savo nuožiūra nusprendžia, kokiu būdu šiam rinkėjui balsavimo lapas bus išsiųstas pakartotinai.

Primename, kad nuo 2019 m. gruodžio 30 d. iki balsavimo pabaigos 2020 m. sausio 18 d. vieša rinkiminė agitacija socialiniuose tinkluose, komentarai, reklama ar kiti bandymai paveikti rinkėjų valią yra draudžiami (RN VI 21).

Rinkimų tvarka

Kiekvienas VLB narys Rinkimų komisijai gali teikti skundą dėl bendro kandidatų sąrašo iki 2019 m. gruodžio 20 d. Rinkimų komisija skundą išsprendžia per septynias dienas nuo jo gavimo datos ir apie savo sprendimą informuoja pareiškėją. Rinkimų komisijos sprendimas yra galutinis. Jeigu sprendimų pasekoje bendras pasiūlytų kandidatų sąrašas pasikeistų, tuomet jis bus skelbiamas pakartotinai (RN V 19 b).

Po bendro kandidatų į VLB Tarybą sąrašo paskelbimo dienos, kandidatas į VLB Tarybos narius savo kandidatūros negali atsiimti iki rinkimų pabaigos. Jei jis apsisprendžia nebedalyvauti rinkimuose, turi laukti rinkimų pabaigos ir, jei bus išrinktas į VLB Tarybą, atsisakyti vietos VLB Taryboje (RN V 19 c).

Balsavimo lapai bus išsiųsti kiekvienam rinkėjui iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Nuo balsavimo lapų išsiuntimo datos vieša rinkiminė agitacija ar reklama yra draudžiama.

Balsavimas vyks 2020 sausio 18 d. paštu (pašto antspaudo data).

Balsų skaičiavimas – sausio 25 d. VLB Būstinėje Hüttenfelde, Lorscher Str.1, 68623 Lampertheim

Rinkimų komisijos adresas:

Maria Schäferc/o Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.Lorscher Str.168623 Lampertheim

Kandidatų Sąrašas į VLB Tarybą

Rinkimų komisija praneša, kad į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybą laiku ir teisėtai buvo pasiūlyti sekantys kandidatai:

Kandidatu sarasas

KandidatAI į VLB Tarybą