VLB TARYBOS

RINKIMŲ NUOSTATAI

I. RINKIMŲ KOMISIJA

 1. Rinkimų komisija renkama paskutinėje VLB Tarybos sesijoje, tačiau nėveliau kaip 35 savaitės prieš baigiantis VLB Tarybos kadencijai (B.S. 62 str.).
 2. Rinkimų komisiją sudaro penki VLB Tarybos išrinkti nariai ir bent du kandidatai. Išrinktais laikomi daugiausia iš eilės balsų gavusieji, o sekantieji – kandidatais
 3. Rinkimų komisijon gali būti renkamas kiekvienas pilnateisis Bendruomenės narys, nejaunesnis 21 metų amžiaus. Rinkimų komisijos nariu negali būti kandidatas į VLB Tarybą.
 4. Rinkimų komisija pirmo posėdžio sukviečia VLB Valdyba bent 30 savaičių iki balsavimo datos. VLB Valdyba įteikia Rinkimų komisijos pirmininkui visų teisėtai veikiančių apylinkių sąrašą su apylinkių pirmininkų adresais.
 5. Rinkimų komisija pirmame posėdy issirenka iš savo tarpo pirmininką, vicepirmininką ir sekretorių ir surašo posėdžio protokolą.
 6. Rinkimų komisiją posėdžių kviečia pirmininkas arba jo pavestas vicepirmininkas. Posėdžiai teisėti, jei dalyvauja bent trys nariai, jų tarpe pirmininkas arba vicepirmininkas.
 7. Rinkimų komisija, susitarusi su VLB Valdyba, skelbia naujus rinkimus į VLB Tarybą, nustato balsavimo datą ir praneša apylinkėms bent 15 savaičių iki balsavimo datos.
 8. Balsavimas į VLB Tarybą vykdomas korespondenciniu (paštu) būdu šių nuostatų nustatyta tvarka.

II RINKIMŲ TERMINŲ SKELBIMAS

 1. Rinkimų komisija paskelbia visiems apylinkių pirmininkams, kurie praneša apie rinkimų eiga ir tvarką savo apylinkių nariams:
  • savo sudėtį ir adresą;
  • balsavimo datą (t.y. datą iki kada turi būti atsiųsti balsavimo lapai) ir balsavimo lapų išsiuntimo datą (t.y. datą iki kada turi būti išsiųsti balsavimo lapai);
  • datą, iki kurios apylinkės turi pristatyti rinkėjų sąrašus;
  • datą, iki kurios reikia pristatyti kandidatų sąrašus;
  • datą, kada bus skelbiamas pasiūlytų kandidatų sąrašas;
  • balsų skaičiavimo datą ir vietą.

Visa informacija apie rinkimų eigą skelbiama VLB internetiniame puslapyje.

 1. Rinkimų komisija savo nuožiūra teikia papildomus paaiškinimus bei potvarkius rinkimų pravedimo reikalais šių nuostatų rėmuose ir patikrina pasiūlytų kandidatų bei rinkėjų pilnateisiškumą.

III RINKIMŲ TEISĖ

 1. Teisę balsuoti turi kiekvienas pilnateisis, 18 metų sulaukęs, Bendruomenės narys, B.S. 5 ir 10 str.
 2. Renkamas gali būti kiekvienas pilnateisis, 18 metų sulaukęs, Bendruomenės narys, B.S. 26 str.

IV RINKĖJŲ SĄRAŠAI

 1. Rinkimų komisijai paskelbus rinkimų datą Bendruomenės apylinkių valdybos nedelsiant sudaro rinkėjų sąrašus dviem egzemplioriais. Rinkėjų sąrašuose įrašomi visi pilnateisiai apylinkės rinkėjai raidyno tvarka, pažymint jų pavardes, vardus, nario knygelės numerį, gimimo datą ir tikslų adresą. Vienas rinkėjų sąrašo egzempliorius pristatomas Rinkimų komisijai.
 2. Bent dešimt savaičių iki balsavimo datos, rinkėjų sąrašai turi būti atskleisti visų apylinkių rinkėjams tikrinti septynių dienų laikotarpiui. Apylinkių valdybos paskelbia nariams, kur ir kokiomis sąlygomis rinkėjas gali pasitikrinti ar jis yra įrašytas į rinkėjų sąrašus ir ar jo duomenys yra teisingi.
 3. Kiekvieno rinkėjo pareiga ir teisė yra pasitikrinti ar yra įrašytas į sąrašą ir ar jo duomenys yra teisingi. Radus netikslumus turi būti nedelsiant pranešta Rinkimų komisija.

V. KANDIDATŲ SĄRAŠAI

 1. Kandidatų sąrašą gali pasiūlyti nemažiau kaip 5 pilnateisiai Bendruomenės nariai. Siūlomame kandidatų sąraše negali būti daugiau kandidatų, negu renkama Tarybos narių. Sąraše pažymima siūlomų kandidatų pavardė, vardas, nario knygelės numeris, amžius, užsiėmimas arba profesija, adresas, el.paštas ir kuriai Bendruomenės apylinkei priklauso. Prie siūlomo kandidatų sąrašo prijungiami raštiški kandidatų sutikimai būti renkamais į VLB Tarybą, visuomeninės veiklos aprašymas, darbo VLB Taryboje tikslas (motivacinis laiškas), nuotrauka.

(Remokenduojame šioje vietoje paruošti standartinį kandidatų siūlymo formą bei kandidato sutikimą, kuriuos naudotų visi siūlytojai, bei ant 1 lapo telpanti klausimyną kandidatui (profesija, issilavinimas, visuomenines veiklos patirtis, VLB Taryboje motyvacija ir tikslas, nuotrauka, teistumas uz finansinius nusikaltimus ir pan.)

 1. Siūlytojai savo ranka pasirašo siūlomąjį kandidatų sąrašą. Neleidžiama pasirašyti už kitą, nors jis to ir prašytų. Siūlytojas gali pasirašyti tik vieną kandidatų sąrašą. Prie siūlytojo parašo sąraše nurodoma:
  • Siūlytojo pavardė, vardas, amžius, nario knygelės numeris, adresas ir kuriai apylinkei siūlytojas priklauso.
  • Kas iš siūlytojų įgaliotas sąrašui atstovasuti, kad, radus sąraše trūkumų, būtų žinoma į ką kreiptis dėl jų pašalinimo.
 2. Siūlomų kandidatų sąrašai pristatomi Rinkimų komisijai nevėliau kaip septynias savaites prieš balsavimo datą. Rinkimų komisija sąrašus patikrina ir, radus trūkumų, per septynias dienas nuo sąrašo gavimo juos praneša sąrašo atstovui, skirdama penkių dienų laiką jiems pašalinti. Laiku trūkumų nepašalinus, Rinkimų komisija laiko sąrašą negaliojančiu ir apie tai praneša sąrašo atstovui. Rinkimų komisijos nutartimas gali būti skundžiamas sąrašo atstovo Garbės teismui per tris dienas nuo jo gavimo. Garbės teismas skunda išsprendžia per septynias dienas nuo jo gavimo ir savo sprendimą praneša Rinkimų komisijai ir sąrašo atstovui. Garbės teismo sprendimas galutinis.
  • Laiku ir nustatyta tvarka pasiūlytus kandidatus Rinkimų komisija surašo raidyno varka į vieną bendrą VLB Tarybos narių kandidatų sąrašą, pažymėdama kandidatų pavardę, vardą, amžių, profesiją arba užsiėmimą ir adresą. Bendrąjį pasiūlytų kandidatų sąrašą Rinkimų komisija paskelbia internete ne vėliau kaip keturias savaites iki balsavimo datos.
  • Kiekvienas VLB narys rinkimų komisijai gali teikti skundą dėl bendro kandidatų sąrašo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sąrašo paskelbimo datos. Rinkimų komisija skundą išsprendžia ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jo gavimo datos ir apie savo sprendimą informuoja pareiškėją. Rinkimų komisijos sprendimas yra galutinis. Jeigu sprendimo pasekoje bendras pasiūlytų kandidatų sąrašas pasikeitė, tuomet jis yra skelbiamas pakartotinai.
  • Po bendro kandidatų sąrašo paskelbimo dienos Kandidatas savo kandidatūros negali atsiimti iki rinkimų pabaigos. Jei jis apsisprendžia nebedalyvauti rinkimuose, turi laukti rinkimų pabaigos ir jei bus išrinktas atsisakyti vietos

VI BALSAVIMO TVARKA

 1. Balsavimas yra slaptas ir vykdomas korespondenciniu būdu. Kiekvienas rinkėjas balsuoja asmeniškai. Neleidžiama balsuoti už kitą, nors ir įgaliotam.
  • Nevėliau kaip 14 dienų prieš balsavimo datą Rinkimų komisija išsiunčia kiekvienam rinkėjui balsavimo lapą ir nelipintą balsavimo voką bei paaiškinimus dėl balsavimo tvarkos. Kartu nurodoma iki kada ir kuriuo adresu turi būti grąžintas balsavimo lapas. Kitu adresu pasiųstas balsavimo lapas negali būti pripažintas galiojančiu.
  • Jeigu rinkėjas per 5 dienas nuo balsavimo lapo išsiuntimo tokio lapo negavo, tuomet jis apie tai privalo dviejų dienų bėgyje pranešti Rinkimų komisijai, kuri savo nuožiūra sprendžia, kokiu būdu šiam rinkėjui bus išsiųstas balsavimo lapas pakartotinai.
  • Nuo balsavimo lapų išsiuntimo datos vieša rinkiminė agitacija ar reklama yra draudžiama.
  • Rinkėjas, gavęs balsavimo lapą, nustatyta tvarka atžymi jame nedidesnį kandidatų skaičių, negu renkama VLB Tarybos narių, įdeda lapą į atsiųstąjį balsavimo voką, užlipina ir tą voką įdeda į antrą voką, ant kurio pžymi savo pavardę ir adresą ir išsiunčia Rinkimų komisijai nevėliau, kaip balsavimo datą (galioja pašto antspaudo data). Neleidžiama balsavimo vokus įteikti tiesiog Rinkimų komisijai, bet reikia siųsti paštu.

VII BALSAVIMO DAVINIŲ NUSTATYMAS

 1. Balsavimo lapai laikomi negaliojančiais, jei balsuotojas atžymi daugiau kandidatų, negu renkama Tarybos narių, jei balsavimo lapas pasirašytas ar jame padaryta kokių išbraukimų, prierašų ar panašiai.
 2. Išrinktais VLB Tarybos nariais laikomi daugiausia iš eilės balsų gavę kandidatai. Esant, gavusiems lygų balsų skaičių, nusveria amžiaus vyresniškumas.
 3. Jeigu pasiūlyta iš viso nedaugiau kandidatų, negu renkama Tarybos narių skaičius, nebalsuojama, o visi pasiūlytieji laikomi išrinktais Tarybos nariais. Tarybos narių sąrašas skelbiamas VLB internetinėj svetainėj.
 4. Po septynių dienų balsavimo terminui praėjus, jei nebuvo skundų arba jau išspręsti, Rinkimų komisijai, bent du jos nariai kartu betarpiškai prieš balsų skaitymą, pasiima iš pašto balsavimo vokus, suskaičiuoja juos, pagal siuntėjų adresus atžymi balsuotojų sąraše. Viršutinius vokus atidaro, išima užlipintus vokus su balsavimo lapais, juos suskaičiuoja ir sumaišo. Po to atidarinėja ir suskaičiuoja už kiekvieną kandidatą atiduotus Balsavimo daviniai surašomi į protokolą. Protokole turi būti pažymėta:
  • Balsavimo vokų tikrinimą ir balsų skaičiavimą atlikusių asmenų vardai ir pavardės bei adresai
  • Kiek buvo turinčių teisę balsuoti narių
  • Kiek iš viso balsavo
  • Kiek iš prisiųstųjų balsavimo lapų rasta galiojančių ir kiek negaliojančių
  • Po kiek balsų surinko kiekvienas kandidatas atskirai
  • Protkolą pasirašo Rinkimų komisijos nariai.
 5. Kiekvienas pilnateisis Bendruomenės narys turi teisę stebėti balsų skaičiavimo eigą. Sudaromas stebėtojų sąrašas.
 6. Po balsų skaičiavimo ir protokolo surašymo Rinkimų komisija nedelsiant sudaro bendrą sąrašą visų kandidatų iš eilės pagal gautą balsų skaičių. Sąraše pažymima pavardė, vardas, užsiėmimas arba profesija ir gautas balsų skaičius. Sąrašo gale pažymima, kurie kandidai laikomi išrinktais ir kurie lieka kandidatais. Sąrašas per 14 dienų skelbiamas VLB internetinėje svetainėje.
 7. Protokolo nuorašas su tais pačiais parašais, kaip ir originale, ir visi balsavimo lapai sudedami į vokus ir užklijuojami. Per sulipinimo vietas pasirašo Rinkimų komisijos nariai. Vokai su rinkimų medžiaga saugmi Rinkimų komisijoje 60 dienų ir vėliau Apylinkių rinkėjų sąrašai perduodami VLB valdybai.
 8. Kiekvienas rinkėjas gali Rinkimų komisijai paduoti pareiškimą per tris dienas po balsavimo datos dėl kiekvieno VLB Valdybos, apylinkių valdybų arba rinkėjo neteisėto veiksmo, susijusio su balsavimo tvarka.
 9. Per penkias dienas po balsavimo davinių paskelbimo, kiekvienas rinkėjas gali paduoti Rinkimų komisijai skundą dėl Rinkimų komisijos veiksmų suvedant balsavimo davinius ir dėl išrinktų VLB Tarybos narių sąrašo bei kandidatų eilės.
 10. Rinkimų komisija privalo ne vėliau kaip per trs dienas priimti sprendimą dėl gauto pareiškimo pagal 29 ar 30 str. ir apie sprendimą informuoti pareiškėją bei su skundo dalyku susijusius asmenis. Skundo pareiškėjas ir su skundo dalyku susiję asmenys turi teisę rinkimų komisijos sprendimą per tris dienas nuo jo gavimo skųsti Garbės Teismui.
 11. Garbės teismas skundus, pateiktus pagal 31 staipsnį, sprendžia nevėliau kaip per septynias dienas nuo jų gavimo. Garbės teismas savo sprendimą praneša Rinkimų komisijai ir su skundo dalyku susijusiems asmenims. Garbės teismo sprendimas yra
  • Dėl aplinkybių ar nusižengimų, dėl kurių skundimo dalykas ir tvarka nėra nustatyti kituose šių nuostatų straipsniuose, kiekvienas pilnateisis VLB bendruomenės narys gali ne vėliau kaip per 5 dienas nuo balsavimo davinių paskelbimo datos kreiptis į Garbės Teismą su prašymu, pripažinti vykstančius arba jau įvykusius rinkimus negaliojančiais bei įpareigoti rinkimų komisiją stabdyti ir/arba skelbti naujus rinkimus.
  • Garbės Teismas tokį prašymą išnagrinėja ir sprendžia ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo datos ir apie sprendimą praneša rinkimų komisijai bei pareiškėjui. Garbes Teismo sprendimas yra galutinis.
  • Garbės Teismui pripažinus VLB Tarybos rinkimus negaliojančiais, Rinkimų komisija kartu su VLB valdyba trijų mėnesių laikotarpyje skelbia naujus rinkimus.
 12. Garbės teismo sprendimai, kurie pagal šių nuostatų 18, 19 b), 33 ir 34 str. yra galutiniai, daugiau neskundžiami.

IX RINKIMŲ IŠLAIDOS

 1. Rinkimų komisijos išlaidas rinkimų reikalų apmoka VLB Valdyba.

Šie VLB Tarybos rinkimų nuostatai priimti 2019 m. Kovo 30 d. Tarybos sesijoje ir galioja nuo priėmimo dienos

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

T A R Y B O S P R E Z I D I U M A S